• BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 1
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 2
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 3
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 4
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 6
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 7
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 8
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 9
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 10
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 11
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 12
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 13
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 14
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 15
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 16
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 17
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 18
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 19
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 20
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 21
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 22
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 23
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 24
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 25
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 26
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 27
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 28
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 29
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 30
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 31
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 32
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 33
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 34
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 35
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 36
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 37
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 38
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 39
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 40
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 41
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 42
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 43
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 44
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 45
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 46
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 47
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 48
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 49
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 50
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 51
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 52
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 53
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 54
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 55
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 56
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 57
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 58
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 59
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 60
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 61
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 62
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 63
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 64
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 65
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 66
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 67
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 68
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 69
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 70
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 71
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 72
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 73
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 74
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 75
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 76
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 77
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 78
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 79
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 80
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 81
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 82
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 83
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 84
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 85
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 86
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 87
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 88
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 89
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 90
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 91
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 92
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 93
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 94
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 95
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 96
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 97
NATIONWIDE DELIVERY AVAILABLE
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 1
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 2
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 3
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 4
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 6
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 7
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 8
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 9
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 10
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 11
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 12
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 13
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 14
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 15
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 16
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 17
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 18
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 19
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 20
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 21
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 22
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 23
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 24
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 25
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 26
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 27
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 28
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 29
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 30
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 31
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 32
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 33
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 34
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 35
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 36
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 37
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 38
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 39
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 40
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 41
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 42
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 43
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 44
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 45
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 46
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 47
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 48
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 49
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 50
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 51
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 52
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 53
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 54
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 55
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 56
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 57
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 58
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 59
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 60
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 61
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 62
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 63
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 64
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 65
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 66
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 67
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 68
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 69
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 70
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 71
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 72
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 73
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 74
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 75
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 76
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 77
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 78
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 79
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 80
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 81
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 82
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 83
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 84
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 85
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 86
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 87
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 88
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 89
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 90
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 91
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 92
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 93
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 94
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 95
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 96
 • BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 97

2015 (65)BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr

 • Award 1
 • Award 2
 • Award 3
 • 62,000 miles
  Mileage
 • Automatic
  Transmission
 • Diesel
  Fuel Type
 • 5
  Doors
+ FANTASTIC CONDITION + SOURCE - This fabulous BMW X4 20d M Sport xDrive automatic has been received by ourselves in part exchange against a newer BMW X4. OWNERSHIP - It has been very well looked after and maintained by its one previous owner from brand new. SERVICE HISTORY - It is offered a very comprehensive service history and will be serviced and fully mechanically prepared by ourselves prior to sale. It will also be supplied to its next owner with a brand new 12 month MOT. PRESENTATION - This stunning example looks fabulous presented in Black Sapphire metallic paintwork and cosmetically is in great condition considering its age and mileage. This car rides on lovely looking 17in alloy wheels which are also in great condition. The luxurious full leather interior, upholstery, carpets and roof lining are showing no real signs of wear and the boot is clean and tidy. ADDITIONAL INFORMATION - The car is completely HPi clear having no outstanding finance and has not been stolen or subject to an insurance loss either. Its mileage is also verified as completely genuine. The buyer will be supplied with its V5 registration document, service history, both keys, MOT certificate and a HPi clear certificate too. All vehicles supplied valeted prior to sale and with a nationwide warranty. Part exchange very welcome and finance also available. Please call us today for a tailor made quotation. PLEASE NOTE - To avoid any disappointment please call prior to arrival to ensure the vehicle you are interested in has not been reserved by another customer and is on site available for viewing. ABOUT US - We are a family owned, multi award winning car dealership with up to 250 quality used vehicles in stock. With up to 100 images per car, walk around videos, bespoke finance quotation tools and the ability to reserve vehicles too, head over to carquay.co.uk and get in touch with our team today. Take a moment to read over 1300 genuine 5 star reviews about our business and keep up to date with what's happening at Car Quay by following us via Instagram, X and TikTok

Features

 • 19in Alloy Wheels - Light M Double-Spoke Style 622M
 • 40-20-40 Split Folding Rear Seats
 • ASC - Automatic Stability Control
 • Air Conditioning - Automatic with Two-Zone Control
 • Airbags - Passenger Deactivation
Full Specification

Finance this BMW

Adjust Finance Terms
 • Flexible, affordable finance
  Flexible, affordable finance
  Working with a number of reputable finance providers, we’re able to offer the best possible rates.
 • Award-winning Dealership
  Award-winning Dealership
  Recognised throughout the industry for quality used cars and first-class customer service.
 • Click and collect
  Click and collect
  Buy your car conveniently by phone or online, with nationwide delivery available.
 • Over 150 cars in stock
  Over 150 cars in stock
  From Mazda to Mercedes and Porsches to Peugeots, browse the badges to suit your budget
 • Recommended by hundreds
  Recommended by hundreds
  The extra mile we aim to go shines through the kind words of countless Car Quay customers
 • Competitive rates
  Competitive rates
  A hassle-free, transparent part exchange process, with valuations based on years of experience
Part Exchange
You might also like
 • Year
  2015 (65)
 • Mileage
  62,000 miles
 • BHP
  187 bhp
 • MPG
  54.3
 • Service History
  Full service history
 • Engine and Drivetrain
  • Steering Wheel
   RHD
  • Wheelbase
   Standard
 • Fuel Consumption
  • MPG
   54.3
  • MPG (Extra Urban)
   57.6
  • MPG (Urban Cold)
   50.4
 • Performance
  • BHP
   187 bhp
 • Weight and Capacities
  • Seats
   5

Specification

 • 19in Alloy Wheels - Light M Double-Spoke Style 622M
 • 40-20-40 Split Folding Rear Seats
 • ASC - Automatic Stability Control
 • Air Conditioning - Automatic with Two-Zone Control
 • Airbags - Passenger Deactivation
 • Alarm System Thatcham 1 with Remote Control
 • Ambient Interior Lighting
 • Anti Roll Bars - Front and Rear
 • Armrest - Rear Centre
 • Automatically Dimming Rear View Mirror
 • Auxiliary Input
 • BMW Individual Reading Lights - Rear
 • BMW TeleServices
 • Bluetooth Hands Free with USB Audio Interface
 • Brake Drying
 • Brake Fade Compensation
 • Brake Pre-Tensioning
 • CBC - Cornering Brake Control
 • Crash Sensor - Activating Central Locking-Hazard Warning Lights-Fuel Cut Off
 • Cruise Control with Brake Function
 • DAB Digital Radio
 • DBC - Dynamic Brake Control
 • DSC - Dynamic Stability Control - Stabilises the Vehicle in Extreme Situations - Controls Traction
 • DTC - Dynamic Traction Control
 • Daytime Running Lights
 • Door Handles - Body Colour
 • Door Mirrors - Electric and Heated and Aspheric
 • Door Sill Finishers - M Designation
 • Drive Performance Control with ECO PRO - Comfort and Sport Modes
 • EBD - Electronic Brake-Force Distribution
 • Electro Mechanical Parking Brake
 • Embellishers for Instrument Panel - Black High-Gloss
 • Engine Immobiliser
 • Exterior Trim - High-Gloss Shadowline
 • First Aid Kit
 • Footwell Lights - Front
 • Head Restraints - Front and Rear
 • Headlights - Automatic Activation
 • Headlights - Height Adjustment
 • Headlights - Washer System
 • Headlining - Anthracite
 • Incorrect Fuelling Protection System
 • Interior Trim - Brushed Aluminium
 • Keyless Start
 • LED Fog Lights - Front
 • Lashing Eyes in Luggage Compartment x4
 • M Aerodynamic Bodystyling
 • Media Package - BMW Business
 • Navigation System - BMW Business Advanced
 • PDC - Park Distance Control - Front
 • PDC - Park Distance Control - Rear
 • Performance Control
 • Reading Lights - Front and Rear
 • Seats - Front Heated
 • Side Impact Protection
 • Speakers x6
 • Sport Seats - Front
 • Sun Visors with Illuminated Vanity Mirrors and Ticket Holder
 • Suspension - Sport
 • TPMS - Tyre Pressure Monitoring System
 • Tailgate Operation - Powered
 • USB Audio Interface
 • Voice Control - Phone
 • Warning Triangle
 • Xenon Headlights
Vehicle Enquiry
BMW X4 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr
Vehicle of interest:
BMW X4
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.